Uvodny obrazok

APS formálne vznikla slávnostným aktom podpisu memoranda, ktorý sa uskutočnil 17. októbra 2023 na filmovom festivale ASTROFILM v Piešťanoch. Podpísali ho zástupcovia desiatich zakladajúcich organizácií, ku ktorým v nasledujúcich mesiacoch pribudli ďalšie. Jeho znenie je nasledovné:

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
zastúpená generálnym riaditeľom Mgr. Mariánom Vidovencom
a
organizácie prevádzkujúce planetáriá na Slovensku:

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
zastúpená riaditeľom Mgr. Tomášom Dobrovodským

Krajská hvezdáreň v Žiline
zastúpená riaditeľom RNDr. Jánom Mäsiarom

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
zastúpená riaditeľom Mgr. Viliamom Kolivoškom

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
zastúpená riaditeľom Mgr. Karolom Petríkom

Krajská hvezdáreň v Michalovciach
zastúpená riaditeľkou KHaZKC Mgr. Alenou Navrátilovou

Planetárium STM v Košiciach
zastúpená generálnou riaditeľkou STM Mgr. Zuzanou Šullovou

Občianske združenie SOLAR Hvezdáreň Senec
zastúpené z poverenia predsedu Jaroslavom Šimonom

Hvezdáreň v Partizánskom
zastúpená riaditeľom Vladimírom Mešterom

Tekovská hvezdáreň v Leviciach
zastúpená riaditeľom RNDr. Jozefom Kováčom, PhD.

Gemerské osvetové stredisko - Hvezdáreň Rožňava
zastúpená z poverenia riaditeľa GOS Zdeňkom Molnárom

Hvezdáreň a planetárium v Medzeve
zastúpená z poverenia riaditeľa KCKK Bc. Oľgou Ballaschovou


Všetky zúčastnené strany, konajúc v zmysle svojho poslania, uznávajúc dôležitosť výmeny informácií a vytvárania vhodných podmienok pri skvalitňovaní procesu popularizácie astronómie v planetáriách na Slovensku, sa dohodli na vytvorení

ASOCIÁCIE PLANETÁRIÍ SLOVENSKA

1. Asociácia planetárií Slovenska (APS) nemá oporu v zákone, je vytvorená na základe dohody partnerských organizácií prevádzkujúcich planetárium so zámerom spolupracovať v oblasti popularizácie astronómie na Slovensku.

2. Ciele Asociácie planetárií Slovenska sú:

a/ Vyvíjať spoločné úsilie pri zvyšovaní povedomia o práci a význame planetárií v 21. storočí

b/ Spolupracovať v oblasti riešenia nových výziev kladených na popularizátorov astronómie pod kupolou planetária

c/ Podporovať astronomické vzdelávanie a zachovávať vysoký štandard odborného výkladu

d/ Poskytovať pri svojich aktivitách pre školy okrem bežného premietania vzdelávacích programov aj odborný výklad primeraný veku a schopnostiam divákov

3. Partnerské organizácie sa svojím podpisom zaväzujú tieto ciele napĺňať.

4. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán môže Memorandum vypovedať písomnou výpoveďou s okamžitou platnosťou a účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu.

5. Toto Memorandum sa vyhotovuje v troch rovnopisoch.

6. Strany Memoranda vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Memoranda a na znak súhlasu ho podpisujú.


V Piešťanoch, 17. októbra 2023


KONTAKT
aps@planetarium.sk
+421 35 245 11 01